• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 169 โรงเรียนที่ ศธ  04136/6
  ลว.  20 พฤษภาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียน เยาวชนและผู้สูงอายุ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 165 โรงเรียนที่ ศธ  04136/18
  ลว.  22 พฤษภาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน (KFC Seven Shoot)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04136/24
  ลว.  26 พฤษภาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : อุดรพิทยานุกูล , สตรีราชินูทิศ , ประจักษ์ศิลปาคาร , นิคมสงเคราะห์วิทยา , อุดรธรรมานุสรณ์ , โนนสูงพิทยาคาร , อุดรพิชัยรักษ์พิทยา , อุดรธานีพิทยาคม , มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี , สามพร้าววิทยา , ธาตุโพนทองวิทยาคม , อุดรพัฒนาการ , อุดรพิทยานุกูล 2 , อุดรพัฒนศึกษา , เชียงพังพัฒนวิช , ราชินูทิศ 2 , เพ็ญพิทยาคม , สุมเส้าพิทยาคาร , จอมศรีพิทยาคาร , เชียงหวางพิทยาคาร , หนองวัวซอพิทยาคม , หนองยางชุมพิทยาคม , แสงอร่ามพิทยาคม , สร้างคอมวิทยา , ยิ่งยวดพิทยานุกูล ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลสภานักเรียน/กรรมการนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 115 โรงเรียนที่ ศธ  04136/46
  ลว.  27 พฤษภาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือในการแจ้งเตือนและป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 147 โรงเรียนที่ ศธ  04136/79
  ลว.  31 พฤษภาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือในการแจ้งเตือนและป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 207 โรงเรียนที่ ศธ  04176/257
  ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหมากแข้ง ,
  เรื่อง : ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผุ้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เรื่อง การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุถณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 219 โรงเรียนที่ ศธ  04176/426
  ลว.  06 สิงหาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านโคกลาด ,
  เรื่อง : การจำแนกสถานะสถานศึกษาเพื่อดำรงความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 219 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/432
  ลว.  07 สิงหาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกวดเรียงความตามนโยบายสถานศึกษา๓ดี(๓D)ของรมต.ศึกษาธิการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 47 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04176/459
  ลว.  13 สิงหาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  รายละเอียด : สำนักงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดอุดรธานี
  อาคารสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่7อำเภอเมืองอุดรธานี41000

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 21 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04176/460
  ลว.  13 สิงหาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเชียงหวางสร้างลาน ,
  เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 23 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04176/464
  ลว.  14 สิงหาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 228 โรงเรียนที่ ศธ  04176/479
  ลว.  17 สิงหาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา ,
  เรื่อง : การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 42 โรงเรียนที่ ศธ  04176/480
  ลว.  17 สิงหาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโครงการ พสวท.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 229 โรงเรียนที่ ศธ  04176/513
  ลว.  24 สิงหาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย ,
  เรื่อง : การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 228 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/514
  ลว.  24 สิงหาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก(วิทยาศาสตร์)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 236 โรงเรียนที่ ศธ  04176/548
  ลว.  31 สิงหาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านน้ำพ่น ,
  เรื่อง : การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และการประกวดการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/564
  ลว.  07 กันยายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านโก่ย ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 12 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/565
  ลว.  07 กันยายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา , บ้านหมากตูมดอนยานาง , บ้านนาคำหลวง , ประชาสามัคคี , บ้านหนองหว้าหนองไผ่ , บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) , บ้านเชียงหวางสร้างลาน , บ้านดอนแก้ว , บ้านหมูม่นโพนสว่าง , บ้านโคกล่าม , บ้านหนองแซงสร้อย , บ้านหนองเม็กห้วยทราย , บ้านโคกผักหอม , บ้านดอนบาก , บ้านนามั่ง , บ้านศรีชุมชื่นบุญชิตวิทยา , อนุบาลสร้างคอม ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์กรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดเรียงความ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 229 โรงเรียนที่ ศธ  04176/668
  ลว.  29 กันยายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงาน
  รายละเอียด : นายยงยุทธ วิบูลย์สิน ข้าราชการครู ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 44 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/684
  ลว.  07 ตุลาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนโนนสูง ,
  เรื่อง : ขอขยายเวลาสิ้นสุดรับใบสมัครแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไของเยาวชนย
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ทุกโรง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 44 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/685
  ลว.  07 ตุลาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านโพนงามหนองตุ ,
  เรื่อง : ขอขยายเวลาสิ้นสุดรับใบสมัครแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 25 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04176/707
  ลว.  12 ตุลาคม 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหมากตูมดอนยานาง , ค่ายประจักษ์ศิลปาคม , บ้านเลื่อม , อนุบาลอุดรธานี , หนองสำโรงวิทยา , บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ , บ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ , บ้านใหม่ , บ้านเลา , บ้านยวด ,
  เรื่อง : การอบรมครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศe-learning
  รายละเอียด : เรียน ผู้บริหารโรงเรียน(ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 214 โรงเรียนที่ ศธ  04176/840
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารบุคลากร
  ถึง : บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว ,
  เรื่อง : การยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายเฉลิม วิริยะภาพ
   -> 184 โรงเรียนที่ ศธ  04176/845
  ลว.  18 พฤศจิกายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจับกุมลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของไมโครซอฟต์
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนสังกัด สพท.อด. 1 ทุกโรงเรียนบริษัทไมโครซอฟต์แจ้งเรื่องมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างการเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าทำการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในหน่วยงานราชการและสถานศึกษา(รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่แนบ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 210 โรงเรียนที่ ศธ  04176/258
  ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเชียงยืน , บ้านหนองหลอด , อนุบาลอุดรธานี ,
  เรื่อง : การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และวันเยาวชนแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04176/260
  ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2553 งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04176/276
  ลว.  26 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านโนนสำราญ , บ้านโนนชัยศรี ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 187 โรงเรียนที่ ศธ  04176/396
  ลว.  19 มีนาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ประชาสามัคคี , ชุมชนโนนสูง , ค่ายประจักษ์ศิลปาคม , บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ , บ้านหนองไผ่หนองหิน , หนองไฮวิทยา , อุดรวิทยา , นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 , โคกโพธิ์วิทยา ,
  เรื่อง : โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 - 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
  รายละเอียด : เนื่องจาก สพฐ.ได้ปรับปรุงโปรแกรมพิมพ์ ปพ. 1 - 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
  ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
  โรงเรียนที่มีความสนใจสามารถดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ htpp://www.bopp-obec.info
  หรือติดต่องานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุนิสา คำควร
   -> 195 โรงเรียนที่ ศธ  04176/605
  ลว.  11 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 221 โรงเรียนที่ ศธ  04176/785
  ลว.  11 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารบุคลากร
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯประจำปี พ.ศ2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายเฉลิม วิริยะภาพ
   -> 242 โรงเรียนที่ ศธ  04176/854
  ลว.  22 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารบุคลากร
  ถึง : บ้านเชียงยืน ,
  เรื่อง : โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 5 พ.ศ.2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายเฉลิม วิริยะภาพ
   -> 240 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1114
  ลว.  04 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหนองนาคำ ,
  เรื่อง : การติดตามข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๕๒
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 250 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1265
  ลว.  31 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารบุคลากร
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การใช้คำว่า ฯพณฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสมสุข เสือหล้า
   -> 253 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1266
  ลว.  01 กันยายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การใช้คำ "ฯพณฯ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางพิศรา ทองสุขุม
   -> 243 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1581
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา ,
  เรื่อง : ประกาศผลการแข่งขันทักษะระดับเขตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกาและพลศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 244 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1582
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านน้ำพ่น ,
  เรื่อง : ประกาศผลการแข่งขันทักษะระดับเขตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกาและพลศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   
   -> 58 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/1720
  ลว.  09 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปรียา จันทะเลิศ
   -> 236 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1790
  ลว.  22 ธันวาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีปิด การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางจริยา เสนาะ
   -> 237 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/72
  ลว.  19 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารบุคลากร
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือให้รายงานผลการพัฒนาครูด้วยระบบ e-training

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายเฉลิม วิริยะภาพ
   -> 247 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/114
  ลว.  26 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศ สทศ
  รายละเอียด : สทศ แจ้งให้สนามสอบ โรงเรียน ทีจะสอบ O NET ปฏิบัติกรณีข้อมูลนักเรียนไม่ถูกต้อง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 219 โรงเรียนที่ ศธ  04176/133
  ลว.  20 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหมากแข้ง ,
  เรื่อง : จำนวน รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2554(ต่อ)
  รายละเอียด : ได้จัดส่งกระดาษคำตอบO-NETปีการศึกษา 2554 ให้โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยและฝึกปฏิบัติก่อนสอบจริง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 231 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/155
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเชียงหวางสร้างลาน ,
  เรื่อง : สทศ.ประกาศรับสมครสอบO-NETชั้น ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษ
  รายละเอียด : สทศ.เตรียมความพร้อมจัดสอบO-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเข้าสอบในวันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา จึงให้ผู้มีคุณสมบัติ โรงเรียนส่งข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯเพื่อพิจารณาให้มีการจัดสอบO-NET รอบพิเศษต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 203 โรงเรียนที่ ศธ  04176/177
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : Font : TH Sarabun PSK
  รายละเอียด : ส่ง ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย (Font : TH Sarabun PSK) มาให้ใช้ครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสมยศ ดวงไพชุม
   -> 229 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/197
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ข้อแนะนำการนำเสนอรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการประเมิน NTและLAS
  รายละเอียด : ตามที่ สพป.อด.เขต 1 ขอความร่วมมือให้กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรในกลุ่มฯเป็นคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการสอบ NT และ LAS ปีการศึกษา 2553 จึงได้จัดทำข้อแนะนำในการนำเสนอรายชื่อฯดังกล่าวมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 245 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/233
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเชียงยืน , ชุมชนบ้านธาตุ , บ้านดงขันทอง , อนุบาลเพ็ญประชานุกูล ,
  เรื่อง : แจ้งรหัสโรงเรียนการประเมินNT และ LAS
  รายละเอียด : ส่งข้อมูลรหัสโรงเรียนสนามสอบNT และLAS

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 227 โรงเรียนที่ ศธ  04176/312
  ลว.  07 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: หน่วยตรวจสอบภายใน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งการโอนเงินอุดหนุน 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : แจ้งการโอนเงินอุดหนุน 15 ปี 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางวรรณรี เพ็ชรปัญญา
   -> 225 โรงเรียนที่ ศธ  04176/318
  ลว.  07 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: หน่วยตรวจสอบภายใน
  ถึง : บ้านหมากตูมดอนยานาง , บ้านหนองบ่อ , บ้านดอนกลอยดอนอุดม , บ้านดอนบาก ,
  เรื่อง : จัดส่งบัญชีจัดสรรเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 รายการ
  รายละเอียด : จัดส่งบัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางวรรณรี เพ็ชรปัญญา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/543
  ลว.  28 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : กลุ่มบ้านตาด ,
  เรื่อง : การจัดสรรเอกสารแนวการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2
  รายละเอียด : ตามหนังสือ สพป.อด.เขต 1 ที่ ศธ 04176.1757 มีกลุ่มโรงเรียนที่ยังไม่ส่งผู้แทนไปรับเอกสารแนวการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1 และ ป.2 จำนวน 10 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ สามพร้าว เชียงพิณ ศรีอุดร รามสูร นาคำขอนกว้าง เชียงยืน เพ็ญ เหล่า-เตาไห เชียงหวาง และกุดหมากไฟอูบมุง ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้ท่านประธานกลุ่มทั้ง 10 กลุ่ม ส่งผู้แทนไปรับเอกสารดังกล่าวโดยด่วนเพื่อจะได้นำไปใช้ได้ทัน
  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ต่อไป
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1264
  ลว.  14 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: หน่วยตรวจสอบภายใน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน พ.ค.55
  รายละเอียด : ตามที่ ร.ร. จัดส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันประจำเดือน พ.ค.55 นั้น หน่วยตรวจสอบภายใน เปิดไฟล์ที่แนบมาไม่ได้สักไฟล์ จึงขอให้ ร.ร.ตรวจสอบด้วย แล้วจัดส่งไปให้ใหม่ด้วยจักขอบคุุณมาก
  หน่วยตรวจสอบภายใน 14 มิ.ย.55
  เจ้าหน้าที่.
   นางวรรณรี เพ็ชรปัญญา
   -> 216 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1678
  ลว.  09 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 ,
  เรื่อง : การอบรมครูปฐมวัย(เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปรียา จันทะเลิศ
   -> 212 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/1724
  ลว.  14 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหลวงหัวสวย ,
  เรื่อง : แจ้งเตือนให้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อการจัดสอบ O NET ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียน 111 โรงเรียนตามบัญชีแนบ ที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อการจัดสอบ O NET ปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบของ สทศ. ภายใน 15 กันยายน 2554 สำหรับโรงเรียนที่เคยเป็นสนามสอบในปีการศึกษา 2553 ให้จัดส่งข้อมูลห้องเรียนด้วย โดยคิดคำนวนนักเรียน 30 คน ต่อ 1 ห้องสอบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 209 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1910
  ลว.  12 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านโสกน้ำขาว ,
  เรื่อง : ประกาศจัดตั้งสนามสอบจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
  ด้วย สพป.อด.เขต 1 ได้จัดตั้งสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จึงแจ้งให้โรงเรียนทราบเพื่อเตรียมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 215 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1193
  ลว.  07 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนแจ้งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มีรายชื่อตามกลุ่ม ระดับ เข้าอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด เสร็จแล้วรายงานตามแบบรายงาน ภายในเวลาที่กำหนด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 233 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2243
  ลว.  24 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศ เรื่อง O-NET เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลนักเรียน
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน ได้ส่งประกาศ เรื่อง O-NET เกี่ยวกับการแก้ข้อมูลนักเรียน ให้โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติตาม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 218 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2289
  ลว.  01 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเหล่าดอนเงิน ,
  เรื่อง : ตารางสอบO-NETชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2554 ฉบับปรับปรุงใหม่
  รายละเอียด : สทศ.เปลี่ยนแปลงตารางสอบO-NETปีการศึกษา 2554 ใหม่ จากเดิมวันที่ป.6 สอบวันที่ 1 ก.พ2555 เปลี่ยนเป็น วันที่ 15 ก.พ.2555 ดูผล 31 มี.ค.2555 ชั้น ม.3 จากเดิม วันที่ 2-3 ก.พ.2555 เปลี่ยนเป็น 16-17 ก.พ.2555 ดูผล 31 มี.ค.2555 และชั้น ม.6 สอบวันที่ 18-19 ก.พ.2555 ดูผล 10 เม.ย.2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 218 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2352
  ลว.  08 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านศรีบุญเรือง , บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ , บ้านจอมศรี , บ้านหนองบ่อ , บ้านนาดี , บ้านด่าน , บ้านโนนสวาง , บ้านคอนเลียบ , บ้านนาพัง , บ้านหม้อ , บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ , บ้านยางซอง , บ้านนาทรายนาม่วง , บ้านท่าหนาด , บ้านป่าก้าวดอนแดง , บ้านสังซาวังน้ำขาว , นิคมโนนสมบูรณ์ , บ้านดอนแก้ว , บ้านยามกาใหญ่ , บ้านนาพูนทรัพย์ , บ้านหนองผง , บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) , บ้านดงขันทอง , บ้านดงศรีสําราญ , บ้านใหม่ , บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง , บ้านโนนรังหนองผือวิทยา , บ้านหว้าน , บ้านดงปอ , บ้านแพงศรี , บ้านห้วยวังโตน , บ้านหนองบัวบาน , บ้านโคกสว่าง ,
  เรื่อง : ส่งตารางสอบO-NETปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่2) ครั้งล่าสุด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 214 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2714
  ลว.  27 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านเชียงหวางสร้างลาน , บ้านยามกาใหญ่ , บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง , บ้านหว้าน ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนรราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 212 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/28
  ลว.  06 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ ๒๕๕๕
  รายละเอียด : ถ้ามีจำนวนนักเรียนสมัครมากขอความอนุเคราะห์พิมพ์รายชื่อสรุปตามรายวิชา ขอขอบพระคุณมาก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางไพรวรรณ พานิช
   -> 222 โรงเรียนที่ ศธ  04176/132
  ลว.  20 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : จำนวน รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ได้จัดส่งจำนวนและรูปแบบข้อสอบO-NET ปีการศึกษา 2554 ตามโครงสร้างในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้โรงเรียนนำไปฝึกปฏิบัติกับนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 223 โรงเรียนที่ ศธ  04176/134
  ลว.  20 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านดอนกลอยดอนอุดม ,
  เรื่อง : จำนวน รูปแบบข้อสอบ และกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2554(ต่อ)
  รายละเอียด : ได้จัดส่งกระดาษคำตอบO-NETปีการศึกษา 2554 ชั้นป.6 และม.3 เพื่อให้โรงเรียนนำไปให้นักเรียนได้เห็นเพื่อสร้างความคุ้นเคยและลองฝึกในการระบายรหัส และคำตอบต่างๆก่อนวันสอบจริง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 219 โรงเรียนที่ ศธ  04176/179
  ลว.  27 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแก้ไขแนวการใช้ข้อสอบ Pre O-NET
  รายละเอียด : สพฐ.โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา แจ้งการแก้ไขข้อสอบPre O-NET ตามที่แนบ จึงแจ้งโรงเรียนเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 221 โรงเรียนที่ ศธ  04176/188
  ลว.  24 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินการจัดสอบO-NET ปีการศึกษา 2555 (ส่งคำสั่งต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 232 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/267
  ลว.  06 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหลวงหัวสวย ,
  เรื่อง : การดำเนินการจัดสอบO-NETชั้นป.6 แบะขั้นม.3 ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนและสนามสอบ ดำเนินการตามกำหนดการดำเนินงานการสอบO-NETและเอกสารต่างๆที่แนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 230 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/403
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : อนุบาลหนองวัวซอ ,
  เรื่อง : การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อความเชื่อมั่นในผลการสอบO-NET ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 217 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/665
  ลว.  27 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : กลุ่มอำนวยการ ,
  เรื่อง : สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามโครงการ One Tablet per Child
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนทุกโรง สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ตามโครงการ One Tablet per Child ลงในแบบฟอร์ม Excel ที่ส่งมาพร้อมนี้ พร้อมรับรองความถูกต้อง ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 1 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555 หรือ e-mail : yot_udon@yahoo.com
  *** ข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อ การจัดสรรและแจก Tablet ของนักเรียนและครู เป็นรายบุคคล ***
  กรณีมีข้อสงสัย สอบถาม ที่อัษฎาวุธ 081-8728844

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสมยศ ดวงไพชุม
   -> 219 โรงเรียนที่ ศธ  04176/666
  ลว.  27 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : บ้านหนองหว้าหนองไผ่ , บ้านเชียงหวางสร้างลาน , บ้านดอนแก้ว , บ้านหมูม่นโพนสว่าง , บ้านโคกผักหอม , บ้านแมดวิทยาคม , บ้านดอนเดื่อ , บ้านดอนบาก , บ้านนามั่ง , บ้านศรีชุมชื่นบุญชิตวิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจ Tablet เพิ่มเติม
  รายละเอียด : ส่ง แบบสำรวจ excel ที่ปรับปรุงมาให้ใหม่ ครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสมยศ ดวงไพชุม
   -> 203 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/688
  ลว.  30 มีนาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: หน่วยตรวจสอบภายใน
  ถึง : บ้านถิ่นสุขาวิทยา ,
  เรื่อง : แจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนจัดการศึกษา 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เพิ่มเติม
  รายละเอียด : แจ้งตารางการโอนเงินโครงการสนับสนุนจัดการศึกษา 15 ปี งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เพิ่มเติม โอนครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางวรรณรี เพ็ชรปัญญา
   -> 198 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/724
  ลว.  03 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สทศ.จัดสอบO-NETป.6,ม.3และม.6 รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : สทศ.ประกาศจัดสอบO-NET ชั้น ป.6,ม.3 และม.6 รอบพิเศษ สำหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย ที่สทศ.โดยตรง และทางไปรษณีย์ EMS ชำระค่าสมัครโดยใช้ตั๋วแลกเงิน สมัคร 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 198 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/725
  ลว.  03 เมษายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งใบคำร้องขอสอบ O-NET
  รายละเอียด : ส่งใบคำร้องขอสอบO-NET รอบพิเศษมาให้ใหม่ เพิ่มเติมจาก ที่ ศธ 04176/724

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 213 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1140
  ลว.  01 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
  รายละเอียด : เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 217 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1529
  ลว.  02 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านม่วงสว่างสามัคคี ,
  เรื่อง : โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ครูกลุ่มระดับกลาง)
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงในสังกัด แจ้งครูคณิตศาสตร์เพื่อทราบ ครูกลุ่มสูงได้จัดอบรมไปแล้ว ส่วนครูกลุ่มกลางและกลุ่มพื้นฐานให้รอไปก่อน ภายหลังประชุมครูผู้นำศูนย์ฯเสร็จแล้วได้รายละเอียด จะแจ้งให้ทราบโดยด่วน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 210 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1530
  ลว.  02 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : ส่งบัญชีรายชื่อศูนย์การอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาให้เพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 207 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1609
  ลว.  05 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านโสกน้ำขาว , บ้านหนองบัว , บ้านถิ่นสุขาวิทยา , บ้านหนองแซงสร้อย , ชุมชนหนองแสง , บ้านแมดวิทยาคม ,
  เรื่อง : การตั้งเป้าหมายและมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนเพื่อทราบและให้นำเป้าหมายและมาตรการ โครงการ และคู่มือยกระดับ ยุทธศาสตร์ 5 เต็ม
  ไปปฏิบัติตลอดปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 179 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1720
  ลว.  11 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โปรแกรมการคิดคำนวณคะแนนO-NETตัวบ่งชี้ที่5ของสมศ.
  รายละเอียด : การคิดคำนวณคะแนนO NETในมาตรฐานที่ 5 ของผู้ประเมินภายนอก(สมศ) เพียงCOPYคะแนนO NETในปีการศึกษา2553 และปี 2554 ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องไปลงในแถวของโปรแกรมให้ถูกต้อง. โปรแกรมก็จะคิดคำนวณให้ทันที ขอขอบคุณผอ.สมพงษ์ พลบูรณ์ (ผอ บ้านโคกล่าม) ที่กรุณาจัดทำโปรแกรมของสมศ ให้สามารถใช้ได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 196 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1739
  ลว.  13 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหนองแวงชุมพล , รัฐประชา 509 , บ้านหนองเม็กห้วยทราย , บ้านโคกหนองแซง , บ้านอูบมุง , บ้านห้วยไร่ ,
  เรื่อง : เกียรติบัตรครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
  รายละเอียด : ส่งรายละเอียดให้ใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 214 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/1842
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านนาพูนทรัพย์ ,
  เรื่อง : โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ครูกลุ่มระดับกลางและขั้นพื้นฐาน)
  รายละเอียด : ให้แจ้งครูคณิตกลุ่มกลางและกลุ่มพื้นฐาน แจ้งความประสงค์ ไม่ประสงค์จะเข้าอบรม ตามแบบฯ ภายใน 31 กรกฎาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1846
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหนองนาคำ ,
  เรื่อง : โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ครูกลุ่มระดับกลางและขั้นพื้นฐาน)
  รายละเอียด : แจ้งครูผู้นำศูนย์การอบรมฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 24 สิงหาคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 224 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1851
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญชวนผู้บริหาร คณะครู และผู้สนใจสมัครเข้าสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครูผู้สอน ตลอดบุคลากรที่สนใจทั่วไป สมัครสอบเพื่อวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 51 สมัครสอบถึง 31 ก.ค.55 สอบวันเสาร์ที่ 18 ส.ค.55 ที่จังหวัดหนองคาย หรือ ขอนแก่น หรือตามที่จังหวัดอื่นที่ท่านสมัครไว้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 225 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1852
  ลว.  24 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ , ชุมชนสามพร้าว , บ้านนาหยาด , บ้านพรสวรรค์ , บ้านหนองตุ , อนุบาลอุดรธานี , บ้านดงยางนารายณ์ , บ้านดงใหญ่ , ชุมชนบ้านธาตุ , บ้านหมูม่นโพนสว่าง , รัฐประชา 509 , บ้านหนองอ้อน้อย , บ้านหนองแวงฮี , บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยา) , บ้านท่าเสียว ,
  เรื่อง : เชิญชวนผู้บริหาร คณะครู และผู้สนใจสมัครเข้าสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  รายละเอียด : ส่งผังข้อสอบมาให้เพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 199 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1887
  ลว.  30 กรกฎาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา2555
  รายละเอียด : แจ้งปฏิทินการดำเนินงาน ตารางสอบการจัดสอบO NETปีการศึกษา 2555 ให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนภายใน 25 กันยายน 2555 และให้ระวังการส่งรหัสเด็กนักเรียนพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 8 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04176/2079
  ลว.  20 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งข้อมูลผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2555 เพื่อพิมพ์หนังสือมุทิตาจิต (เฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับข้อมูล)
  รายละเอียด : อ้างถึง หนังสือ สพป.อุดรธานี เขต 1 ที่ ศธ.14176/3965 ลว.24 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดพิมพ์หนังสือมุทิตาจิต ฯ กรุณาส่งข้อมูลพร้อมรูปถ่าย ข้าราชการครู / ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2555 โดยด่วนด้วยครับ หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 087-2165600
  เจ้าหน้าที่.
   นายสมชาย ดอนสมพงษ์
   -> 195 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2192
  ลว.  29 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งเตือนให้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อการจัดสอบ O NET ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : แจ้งเตือนครั้งที่ 1 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนที่เป็นสนามสอบจึดส่งข้อมูลนักเรียน ข้อมูลห้องเรียนเพื่อจัดห้องสอบ ภายใน 20 กันยายน 2555 โรงเรียนทั่วไปจัดส่งข้อมูลนักเรียนภายใน 25 กันยายน 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 209 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2315
  ลว.  08 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : อนุบาลอุดรธานี , บ้านหมากแข้ง , หนองสำโรงวิทยา , อนุบาลหนองวัวซอ ,
  เรื่อง : แจ้งเตือนการส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อการจัดสอบO-NET (แจ้งเตือนครั้งที่ 2)
  รายละเอียด : แจ้งเตือนครั้งที่ 2 ให้โรงเรียนทียังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 เพื่อเตรียมการจัดสอบO-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ตามรายละเอียดรายชื่อโรงเรียนที่ส่งมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 208 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2392
  ลว.  14 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านคำกลิ้ง , ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ,
  เรื่อง : แจ้งเตือนให้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อการจัดสอบ O NET ปีการศึกษา 2555(ครั้งที่ 3)
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนจำนวน 65 โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 เพื่อจัดสอบO-NET ปีการศึกษา 2555 เนื่องจาก สทศ.ได้เร่งรัดการส่งข้อมูลเพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณ จึงให้โรงเรียนทั้ง 65 โรงเรียนรีบดำเนินการภายใน 20 กันยายน 255

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 203 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2397
  ลว.  14 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : บ้านหมากตูมดอนยานาง ,
  เรื่อง : การอบรมสัมมนา ปฏิบัติการผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสมชาย ดอนสมพงษ์
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2403
  ลว.  17 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านดงปอ ,
  เรื่อง : แจ้งเตือนสนามสอบ O NET ปีการศึกษา 2555 ให้ส่งข้อมูลด่วน
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนที่เป็นสนามสอบที่เหลืออีก 4 สนามสอบ ขอความร่วมมือให้จัดส่งข้อูมูลนักเรียน และข้อมูลห้องเรียน การจัดสอบ O-NET โดยด่วน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 228 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2404
  ลว.  17 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : หนองไฮวิทยา ,
  เรื่อง : แจ้งเตือนให้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เพื่อการจัดสอบ O NET ปีการศึกษา 2555(ครั้งที่ 4)
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนที่เหลืออีก 54 โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน O-NET ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555 ให้รีบดำเนินการโดยด่วนก่อนวันที่ 20 กันยายน 2555 เนื่องจาก สทศ.ได้เร่งรัดมาให้ทันปีงบประมาณ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 8 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2511
  ลว.  03 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดงร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียน 8 โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 193 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2531
  ลว.  05 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 ,
  เรื่อง : การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์จารกผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ส่งมาตรฐานที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 196 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2532
  ลว.  05 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหนองหลอด ,
  เรื่อง : การกำกับติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2555 ของสถานศึกษาในสังกัด

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 194 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2562
  ลว.  16 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ให้ติดต่อขอรับวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมครูคณิตศาสตร์ด้วยระบบทางไกลปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)
  รายละเอียด : ให้ครูหรือตัวแทนครูไปติดต่อขอรับวุฒิบัตรครูคณิตศาสตร์ที่ผ่านการอบรม ณ ศูนย์อบรมครูทางไกล (ETV) ปีการศึกษา 2554 ณ กลุ่มนิเทศฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2564
  ลว.  16 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านโคกลาด ,
  เรื่อง : ส่งผลคะแนนNTปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ส่งข้อมูลผลNTปี2554 ให้ อ.สุรศักดิ์ พิมพ์ปัจฉิม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 218 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04176/2999
  ลว.  17 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหนองอ้อ ,
  เรื่อง : เชิญประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบO-NETปีการศึกษา2555 เข้าประชุมเพื่อแต่งตั้งกรรมการระดับสนามสอบ
  รายละเอียด : เรียนเชิญประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบO NET ปีการศึกษา 2555 ป.6 จำนวน 31 โรงเรียน และ ม.3 จำนวน 25 โรงเรียน เข้าประชุมเพื่อร่วมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 210 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/3064
  ลว.  24 ธันวาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านงอยเลิงทอง ,
  เรื่อง : เชิญประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบO-NETปีการศึกษา2555 เข้าประชุมเพื่อแต่งตั้งกรรมการระดับสนามสอบ
  รายละเอียด : เชิญประธานกลุ่มโีรงเรียนทุกกลุ่ม และผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสนามสอบO-NET ป.6 จำนวน 31 คน/โรง และผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสนามสอบO-NETม.3 จำนวน 25 คน/โรงเรียน กรณีเป็นสนามสอบทั้งป.6และม.3 ให้มาโรงเรียนละ 2 คน (รายละเอียดตามแนบ)เข้าประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธัีนวาคม 2555 เวลา 08.30 น.ณ ห้องพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 218 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/116
  ลว.  17 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 , บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา , บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) , บ้านนิคมพัฒนา , บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา , บ้านคำกลิ้ง , บ้านหนองตูม , บ้านตาด , บ้านเลื่อม , บ้านหนองบุนาหล่ำ , บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) , บ้านดงอุดม , บ้านหนองเหล็ก , บ้านหนองตุ , บ้านม่วงสว่างสามัคคี , บ้านหนองบัว ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมการดำเนินการจัดสอบO-NET ปีการศึกษา 2555(ต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 216 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/119
  ลว.  17 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านแมดวิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดสอบO-NET ปีการศึกษา 2555(เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 221 โรงเรียนที่ ศธ  04176/187
  ลว.  24 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินการจัดสอบO-NET ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 225 โรงเรียนที่ ศธ  04176/190
  ลว.  24 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านยางบึง , บ้านหนองหลอด , บ้านนิคมพัฒนา , บ้านปากดงส่งเสริมธรรม , บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 , บ้านเก่าน้อย , บ้านหนองไผ่หนองหิน , บ้านโสกน้ำขาว , หนองไฮวิทยา , ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา , บ้านหนองตุ , ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ , บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ , บ้านนาดี , บ้านโพนเลาโพนทอง , บ้านโนนสวาง , บ้านยางซอง , บ้านนาทรายนาม่วง , บ้านสังซาวังน้ำขาว , บ้านหมูม่นโพนสว่าง , บ้านหนองกุง , อนุบาลเพ็ญประชานุกูล , บ้านหว้าน , บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด , บ้านหนองบัวบาน , บ้านดงยาง , รัฐประชา 509 , บ้านหนองเม็กห้วยทราย , บ้านเสาเล้า ,
  เรื่อง : การดำเนินการจัดสอบO-NET ปีการศึกษา 2555 (แจ้งจัดสรรงบประมาณ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176/195
  ลว.  25 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารบุคลากร
  ถึง : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 , บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา , บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) , บ้านนิคมพัฒนา , บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา , บ้านคำกลิ้ง , บ้านหนองตูม , บ้านเลื่อม , บ้านหนองบุนาหล่ำ , บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) , บ้านดงอุดม , บ้านหนองเหล็ก , บ้านหนองตุ , บ้านม่วงสว่างสามัคคี , อนุบาลหนองหิน , บ้านหนองบัว , กลุ่มบ้านตาด ,
  เรื่อง : ให้ข้าราชการครูรักษาราชการแทน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นส.พัชรินทร์ จำเริญเจือ
   -> 219 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/390
  ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 , บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา , บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) , บ้านนิคมพัฒนา , บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา , บ้านคำกลิ้ง , บ้านหนองตูม , บ้านตาด , บ้านเลื่อม , บ้านหนองบุนาหล่ำ , บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) , บ้านดงอุดม , บ้านหนองเหล็ก , บ้านหนองตุ , บ้านม่วงสว่างสามัคคี , อนุบาลหนองหิน , บ้านหนองบัว ,
  เรื่อง : การจัดสอบO-NETรอบพิเศษ กรณีเหตุสุดวิสัย
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนเพื่อแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะสอบO-NETรอบพิเศษกรณีเหตุสุดวิสัย
  สมัครภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 นี้เท่านั้น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 215 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/707
  ลว.  20 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหมากตูมดอนยานาง , ค่ายประจักษ์ศิลปาคม , บ้านเลื่อม , อนุบาลอุดรธานี , หนองสำโรงวิทยา , บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ , บ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ , บ้านใหม่ , บ้านเลา , บ้านยวด ,
  เรื่อง : ประกาศสมศ. เรื่องคะแนน O-NET ที่นำมาคิดคำนวนตัวบ่งชี้ที่5 ของสมศ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 197 โรงเรียนที่ ศธ  04176/767
  ลว.  29 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางขวัญนภา อึ้งสะกาว
   -> 199 โรงเรียนที่ ศธ  04176/839
  ลว.  13 เมษายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหมากหญ้า ,
  เรื่อง : คะแนนO-NETปีการศึกษา2555 ที่นำมาคิดผลการประิเมินตัวบ่งชี้ที่5 ของสมศ.
  รายละเอียด : ส่งคะแนนO NET ปีการศึกษา 2555 (จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป) มาให้เืพื่อใช้ประกอบการคิดคะแนนร่วมกับ O-NETปีการศึกษา2554 นำไปตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 ของสมศ.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 182 โรงเรียนที่ ศธ  04176/934
  ลว.  03 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านชาด ,
  เรื่อง : สรุปผลคะแนนO-NETชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 186 โรงเรียนที่ ศธ  04176/935
  ลว.  03 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สรุปผลคะแนนO-NETชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 211 โรงเรียนที่ ศธ  04176/693
  ลว.  05 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : อนุบาลอุดรธานี ,
  เรื่อง : จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  รายละเอียด : ส่งคู่มือ รหัสโรงเรียน รายงานผลการพัฒนาตามจุดเน้ัน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.กาญจนา พงษ์พิษณุ
   -> 184 โรงเรียนที่ ศธ  04176/941
  ลว.  07 พฤษภาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านพรานเหมือน ,
  เรื่อง : สรุปผลคะแนนO-NETชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : ส่งเพิ่มเติมหนังสือฉบับก่อน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 200 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1278
  ลว.  12 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหมากตูมดอนยานาง ,
  เรื่อง : การตั้งเป้าหมายและมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 223 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2119
  ลว.  06 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชมรมกอล์ฟ สพป.อด.1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.อรวรรณ ดวงลาพิมพ์
   -> 202 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04176/2080
  ลว.  13 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : แจ้งเตือนโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน O-NET ปีการศึกษา 2557
  รายละเอียด : แจ้งเตือนโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 จำนวน 78 โรงเรียน ม.3 จำนวน 37 โรงเรียน ขอให้ดำเนินการให้ทันภายใน 25 สิงหาคม 2557 เพื่อให้ทันกับการจัดสรรงบประมาณของ สทศ.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 203 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1563
  ลว.  23 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แนวปฏิบัติ เรื่องนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสมชาย ดอนสมพงษ์
   -> 222 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1634
  ลว.  16 กรกฎาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสอบวัดสมรรถครูด้านการวัดผลการเรียนรู้
  รายละเอียด : ประกาศเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครสอบวัดความรู้ด้านสมรรถนะการวัดผลการเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 8 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2197
  ลว.  26 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ , บ้านโคกลาด , อุดรวิทยา , บ้านโพนเลาโพนทอง , บ้านดงศรีสําราญ , บ้านหนองบัวบาน , บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ , บ้านแมดวิทยาคม , บ้านไชยฟอง , บ้านยวด , บ้านหินโงม ,
  เรื่อง : แจ้งเตือนโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน O-NET
  รายละเอียด : แจ้งเตือนโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน O-NET ปีการศึกษา 2557 ในสังกัด 10 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน 1 โรง และโรงเรียนพระปริยัติธรรม 3 โรงเรียน ขอให้ดำเนินการโดยด่วน ขอบคุณครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 204 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04176/1780
  ลว.  04 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านท่าหนาด ,
  เรื่อง : แจ้งเตือนให้นำส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด : แจ้งเตือนให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 ม.3 และม.6 เพื่อการจัดสอบ O-NET
  ปีการศึกษา 2556 จำนวน 197 โรงเรียน( ตามรายชื่อดังแนบ) และขอให้ดำเนินการจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ให้จงได้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 29 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1824
  ลว.  07 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนที่จะเป็นสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 จำนวน 31 สนามสอบ ชั้น ม.3 จำนวน 25 สนามสอบ ตามร่างประกาศที่แนบฯ ดำเนินการจัดส่งข้อมูลห้องเีรียนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนทุกโรงเรียนในสนามสอบ โดยยึดเกณฑ์จำนวนห้องสอบของปีที่แล้ว (เนื่องจากโรงเรียนยังส่งข้อมูลนักเรียนยังไม่ครบทุกโรงเรียน)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04176/1945
  ลว.  21 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งจำนวนและรายชื่อนักเรียนสอบ o-net ปี2556
  รายละเอียด : ไม่สามารถ้เปิดไฟล์ได้ กรุณาส่งใหม่อีกครั้ง ขอบคุณค่ะ หนังสือ เรื่อง : ส่งจำนวนและรายชื่อนักเรียนสอบ o-net ปี2556 ที่ส่งมาไม่ใช่งานของกลุ่มนโยบายและแผน กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ
  ระวัง! ชื่อไฟล์หนังสือที่จะส่งห้ามมี “.” หรือ เครื่องหมาย “/”
  เช่น ตาราง 1.2.xls หรือ เอกสารที่ 1/2549.doc ให้เปลี่ยนเป็น ตารางที่ 1-2.xls หรือ เอกสารที่ 1-2549.doc
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.อุษารัสมี ภูวนนท์
   -> 217 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04176/2127
  ลว.  15 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซด์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
  รายละเอียด : เรียนประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม ให้แจ้งครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนและครูผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ รวมกลุ่มละ 2 คน ไปประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซด์การลงทะเบียนและรายงกานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 191 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2262
  ลว.  27 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันทักษะทางวิชาการ หัวข้อกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 215 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2307
  ลว.  07 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประกาศแต่งตั้งสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556
  รายละเอียด : ตามที่ได้ประกาศแต่งตั้งสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 ตามหนังสือ e ที่ศธ 04176/2162 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2556 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีสนามสอบชั้น ป.6 ขาดหายไปจำนวน 4 สนามสอบ(จำนวน 1 หน้า คือหน้าที่ 3 ประกอบด้วย หนองไฮวิทยา ท่าตูมดงสระพัง ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) และหนองสำโรงวิทยา) จึงได้ส่งมาเพิ่มเติมให้ใหม่ตามแนบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 232 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2401
  ลว.  24 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารบุคลากร
  ถึง : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 , นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 , บ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ , บ้านนิคมพัฒนา , ชุมชนโนนสูง , บ้านพรานเหมือน , บ้านสุขสมบูรณ์ , บ้านหมากแข้ง , บ้านนาพู่ , บ้านหลวงหัวสวย , บ้านนาคอมนาดอกไม้ , บ้านเหล่าดอนเงิน , บ้านโคกล่าม , บ้านน้ำพ่น , บ้านหนองเม็กห้วยทราย , บ้านเสาเล้า , บ้านเชียงดา , บ้านนาสะอาด ,
  เรื่อง : การย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.นงนุช สุวพงษ์
   -> 236 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2405
  ลว.  25 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: หน่วยตรวจสอบภายใน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งการโอนเงินอุดหนุน 15 ปีเพิ่มเติมและเงินปัจจัยพื้นฐานฯ ภาคเรียน 1/56
  รายละเอียด : สพฐ. ได้แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/56 (30%) เพิ่มเติม และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/56 เงินโอนเข้าวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ขอให้โรงเรียนนำสมุดคู่ฝากธนาคารไปปรับบัญชีด้วย แล้วออกใบเสร็จรับเงินส่งกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต 1 ด้วยนะค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางวรรณรี เพ็ชรปัญญา
   -> 207 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2485
  ลว.  12 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : อนุบาลเพ็ญประชานุกูล ,
  เรื่อง : การแจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
  รายละเอียด : สทศ.แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 5-30 พ.ย.56 สทศ.เปิดโอกาสให้โรงเรียนและศูนย์สอบ สามารถเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 230 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2606
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหนองอ้อน้อย ,
  เรื่อง : การเพิ่ม ลด และแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
  รายละเอียด : แจ้งซักซ้อมความเข้าใจการเพิ่ม ลด และแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ O-NET ของ สทศ. ทั้ง 3 กรณี รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 219 โรงเรียนที่ ศธ  04176/489
  ลว.  27 กุมภาพันธ์ 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สรุปและผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176/125
  ลว.  21 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารบุคลากร
  ถึง : บ้านหนองบั่ว ,
  เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
  รายละเอียด : ใช้ฉบับนี้แทนฉบับเดิมค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นส.พัชรินทร์ จำเริญเจือ
   -> 214 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/244
  ลว.  04 กุมภาพันธ์ 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสมัครสอบO-NET ป.6และม.3 กรุณีเหตุสุดวิสัย
  รายละเอียด : แจ้งทุกโรงเรียน กรณีโรงเรียนมีนักเรียนต้องการสอบO-NET ป.6 และ ม.3 กรณีเหตุสุดวิสัย ในระหว่างวันที่2-9 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 200 โรงเรียนที่ ศธ  04176/480
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดสอบ O-NET รอบกรณีพิเศษด้วยเหตุสุดวิสัย
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนเพื่อแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องการให้นักเรียนชั้น ป.6 และม.3 ที่ไม่ได้สอบในวันที่ 8-9 ก.พ.57 ด้วยเหตุสุดวิสัย สามารถสมัครสอบได้อีกรอบ ในวันที่ 11-17 ก.พ. 57 และสอบในวันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ที่สนามสอบใน 10 จังหวัดทั่วปรหะเทศ ภาคอีสาน ได้แก่ ขอนแก่น และอุบลราชธานี รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 215 โรงเรียนที่ ศธ  04176/181
  ลว.  27 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
  รายละเอียด : แจ้งทุกโรงเรียนที่สนใจ ข้อสอบ PISA สสวท.ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน ผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าระบบ ออนไลน์ข้อสอบ PISA ได้ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 209 โรงเรียนที่ ศธ  04176/689
  ลว.  04 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
  รายละเอียด : การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.กาญจนา พงษ์พิษณุ
   -> 213 โรงเรียนที่ ศธ  04176/695
  ลว.  05 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  รายละเอียด : ส่งคูมือ รหัสโรงเรียน ตามจุดเน้น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายเกียรติศักดิ์ ชารีโคตร
   -> 219 โรงเรียนที่ ศธ  04176/488
  ลว.  27 กุมภาพันธ์ 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สรุปและผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/834
  ลว.  17 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารบุคลากร
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.นงนุช สุวพงษ์
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/473
  ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารบุคลากร
  ถึง : บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 , บ้านหมากแข้ง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง , ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67

  ตามที่ สพป.อด.1 ได้แจ้งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ประชุมในวันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เปลี่ยนเป็นประชุมวันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลาและสถานที่เดิม

  พัชรินทร์ จำเริญเจือ
  24 กุมภาพันธ์ 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นส.พัชรินทร์ จำเริญเจือ
   -> 208 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1554
  ลว.  20 มิถุนายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย
  รายละเอียด : ให้ใช้ไฟล์ใหม่นี้ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางวิไล พลพวก
   -> 218 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1745
  ลว.  08 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 222 โรงเรียนที่ ศธ  04176/1988
  ลว.  01 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : แจ้งเตือนการส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 ม.3 และม.6 เพื่อจัดสอบO-NET ปีการศึกษา 2557
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อโรงเรียน ป.6 จำนวน 158 โรง ม.3 จำนวน 58 โรงเรียน ที่ยังไม่ส่งข่้อมูลนักเรียน ป.6 ม.3 และม.6 เพื่อจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ตามบัญช่ีรายชื่อที่แนบ ขอให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน 25 สิงหาคม 2557 เพื่อให้ทันกับการจัดงบประมาณที่ สทศ.จะดำเนินการให้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 221 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2159
  ลว.  20 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญร่วมงานครบรอบ 9 ปี สทศ.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 221 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2161
  ลว.  20 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
  รายละเอียด : เชิญประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มโรงเรียน เข้าประชุมในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2166
  ลว.  21 สิงหาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านหมากแข้ง , หนองสำโรงวิทยา , เซนต์เมรี่ , บ้านโคกกลาง , บ้านสังซาวังน้ำขาว ,
  เรื่อง : การจัดส่งเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 (เฉพาะรางวัลชนะเลิศ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 214 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04176/2294
  ลว.  09 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  รายละเอียด : แจ้งเปลียนแปลงสถานที่แจ่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา าจากเดิมโรงเรียนต่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็น โรงเรียนบ้านหมากแข้ง นอกนั้นคงเดิม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 211 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2354
  ลว.  15 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
  รายละเอียด : แจ้งประธานและเลขานุการ ตามคำสั่งฯ(รายละเอียดตามบัญชีจำนวนผู้เข้าประชุม) ในวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อด.เขต 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 212 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2355
  ลว.  15 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
  รายละเอียด : แจ้งประธานและเลขานุการ ตามคำสั่งฯ(รายละเอียดตามบัญชีจำนวนผู้เข้าประชุม) ในวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อด.เขต 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 219 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2434
  ลว.  22 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันงานทักษะทางวิชการนักเรียน
  รายละเอียด : เชิญคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดแข่งขันงานทักษะทางวิชกาารนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เข้าประชุมเตรียมการ ในวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 216 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2454
  ลว.  23 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  รายละเอียด : เชิญผู้บริหารโรงเรียนร่วมเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 07.30 น. ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านหมากแข้ง แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง หรือผ้าไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 211 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2456
  ลว.  23 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการแข่งขันและแผนผังบริเวณงานการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 210 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2457
  ลว.  23 กันยายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 9 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2587
  ลว.  06 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : บ้านสุขสมบูรณ์ , บ้านนาหยาด , บ้านยางซอง , บ้านดอนแก้ว , บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) , รัฐประชา 509 , บ้านโนนหวาย , บ้านเสาเล้า , บ้านโนนสำราญ ,
  เรื่อง : เชิญคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ประชุม ทางไกลผ่านดาวเทียม
  รายละเอียด : เชิญคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เข้าประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.อด.เขต 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิด
   -> 202 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2712
  ลว.  24 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : กลุ่มบริหารบุคลากร , กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา , หน่วยตรวจสอบภายใน ,
  เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสมชาย ดอนสมพงษ์
   -> 205 โรงเรียนที่ ศธ  04176/2713
  ลว.  24 ตุลาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มอำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสมชาย ดอนสมพงษ์
   -> 217 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/2822
  ลว.  07 พฤศจิกายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : เชิญประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม ประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 190 โรงเรียนที่ ศธ  04176/3038
  ลว.  04 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การอบรมครูคณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 220 โรงเรียนที่ ศธ  04176/3084
  ลว.  09 ธันวาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : เฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก เท่านั้น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปราชิญา ศิรินิกร
   -> 217 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/40
  ลว.  08 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเพิ่ม-ลดและแก้ไขข้อมูลนักเรียนในระบบ O-NET
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนและสนามสอบทุกสนามสอบ ถ้าหากโรงเรียนใดต้องการเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียนเพื่อสอบ O-NET ให้ดำเนินการได้ในระบบของสทศ.www.niets.or.th ระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2558 นี้เท่านั้น ส่วนกรณ๊ต้องการแก้ไขข้อมูลไม่ต้องไปดำเนินการในระบบฯ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 220 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/50
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบO-NET
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน ที่มีนักเรียนชั้น ป.6 ที่จะสอบ O-NET ให้ติดตามรับชมการสอนเสริมรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระหว่างวันที่ 10-30 มกราคม 2558 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 226 โรงเรียนที่ ศธ  04176/64
  ลว.  13 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารบุคลากร
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายเฉลิม วิริยะภาพ
   -> 213 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/123
  ลว.  21 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งคำสั่ง O-NET ในส่วนที่ปรับปรุงแก้ไข และเปิดไม่ได้
  รายละเอียด : พร้อมนี้ได้ส่งคำสั่งO-NET ที่มีการปรับปรุงแก้ไข และเปิดไม่ได้มาให้ใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/469
  ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารบุคลากร
  ถึง : บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 , บ้านหมากแข้ง ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นส.พัชรินทร์ จำเริญเจือ
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04176/734
  ลว.  26 มีนาคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มบริหารบุคลากร
  ถึง : บ้านหมากแข้ง , บ้านจอมศรี ,
  เรื่อง : การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นส.พัชรินทร์ จำเริญเจือ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04176/937
  ลว.  30 เมษายน 2558
  เจ้าของเรื่อง: หน่วยตรวจสอบภายใน
  ถึง : ประชาสามัคคี ,
  เรื่อง : การตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา
  รายละเอียด : เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางวิภาพร เครือเจริญ
   -> 183 โรงเรียนที่ ศธ  04176/950
  ลว.  07 พฤษภาคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การตั้งเป้าหมายและมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558
  รายละเอียด : แจ้งให้ทุกโรงเรียนกำหนดเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 อีกอย่างน้อยร้อยละ 3 และมีมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพื้นที่ ระดับโรงเรียน ตามประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสุบรรณ ดาวังปา
   -> 199 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176/999
  ลว.  14 พฤษภาคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
  รายละเอียด : เรียน ผอ.รร.ขนาดเล็กและประธานกลุ่มทุกกลุ่ม

  แจ้งให้จัดประชุมทางไกล วันที่ 15 พ.ค.58 เวลา 08.30-12.00 น. พร้อมรายงานผลการประชุมออนไลน์ตามแบบรายงานที่แนบมา ให้แล้วเสร็จภายใน 24.00น.วันที่ 15 พ.ค.58 ทัั้งนี้ให้ศึกษาวิธีรายงานผลตามคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้และ เตรียมเอกสารแบบรายงานสำหรับ ประธานกลุ่มและคณะกรรมการด้วย


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุปรียา จันทะเลิศ


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  7  หน้า    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
  7/7 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  โทร.0-4222-1677 โทรสาร.0-4222-1677
  E-mail Address :  info@yoursite.net    yot_udon@yahoo.com.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1432 วินาที